Wijzigingen in zorg en begeleiding per 1 januari 2015

Vader kijkt TV met kind

Vroeger werd veel zorg via de AWBZ geregeld. AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Nu is dat veranderd. De zorg die eerst onder de AWBZ viel is verdeeld over andere regelingen. De regelingen zijn nu:

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning


  Wie voert dit uit? De WMO wordt via de gemeente geregeld.
  Wat hoort bij de WMO? Ondersteuning, (woon)begeleiding, dagbesteding voor ouderen en doven met meervoudige beperkingen, maatschappelijk werk, welzijn en tolkvoorziening leefuren.
 • Jeugdwet


  Wie voert dit uit? De Jeugdwet wordt via de gemeente geregeld.
  Wat hoort bij de Jeugdwet? Ondersteuning en begeleiding voor kinderen tot 18 jaar, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning of psychische hulpverlening.
 • Zorgverzekeringswet


  Wie voert dit uit? De Zorgverzekeringswet wordt via uw eigen zorgverzekeraar uitgevoerd.
  Wat hoort bij de Zorgverzekeringswet? Alle medische zaken en zorg waarbij er wordt behandeld. Bijvoorbeeld vroegbehandeling voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met TOS. Hieronder vallen ook programma’s om te leren omgaan met je beperking. Ook een verblijf met behandeling in een psychiatrische kliniek (tot maximaal 3 jaar) valt onder de Zorgverzekeringswet.
 • WLZ = Wet langdurige zorg


  Wie voert dit uit? Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of u recht heeft op WLZ-zorg. Vervolgens kunt u bij het zorgkantoor in uw regio terecht.
  Wat hoort bij de WLZ? Zorg voor de meest kwetsbaren: 24 uurs zorg en permanent toezicht. Hierbij horen bijvoorbeeld de woonvormen voor doven, zoals de Noorderbrug.

De veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de zorg die u of uw naaste of cliënt krijgt. Wij horen graag uw ervaringen, de goede én de minder goede!
Heeft u problemen, klachten of wilt u een melding doen? Ga naar het meldpunt.